แผนปฏิบัติราชการ
                                                                                                                                                                 
แผนปฏิบัติราชการ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
                                                                                                                                                            
ผลประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏบัติราชการ สำนักบริการวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือน กันยายน)
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร