ทีมงานผู้บริหารและบุคคลากร

 

 


ทีมงานผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ
 
ดร.ยุทธพล ทวะชาลี  (Ph.d.)
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

E-Mail : msu2553@hotmail.com , yuttapol2007@hotmail.com
โทร. 0-4375-4411
โทรสาร. 0-4375-4410
มือถือ. 08-1661-0927

 

ฝ่ายสำนักงาน
 
นางสาวนัยนา  ไพรวิจารณ์
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

E-mail : nai_mpk@hotmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410
มือถือ. 08-6857-8367
นางสาวประภาวรรณ  เสนาเพ็ง
นักวิชาการศึกษา

E-mail : prapawan0706@gmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410
มือถือ. 09-2986-0922
นางสาววันทนา  ไชยกูล
หัวหน้าฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ

E-mail : wchaiyakun@hotmail.com

โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410-1
มือถือ. 08-3349-9330
นางสาวอรชุมา กองเงิน
นักวิชาการเงิน

E-mail : 
jib2524msu@gmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410
มือถือ. 08-1768-4439
นายสราวุธ  ไชยดา
นักวิชาการพัสดุ

E-mail : toom_26_@hotmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410
มือถือ. 08-0186-9797
นายบุญเรือง ลาจำนงค์
พนักงานยานยนต์

E-mail : boonruang.2012@gmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410
มือถือ. 08-3187-7797

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 
นางสาวเยาวลักษณ์  แถมศิริ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

E-mail : luckymsu2013@gmail.com
โทร. 043-754442
โทรสาร. 043-754410-1
มือถือ. 08-1729-5736
นางสาววันเพ็ญ  วันชูเพลา
นักวิชาการศึกษา
E-mail : thai6354@gmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410-1
มือถือ. 08-1803-3750
นางสาววริศรา นวสาร
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
E-mail : varissara.vn@gmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410-1
มือถือ. 08-3589-8754
   

ฝ่ายงานฝึกอบรม
 
นางสาวสุพัตรา นอใส
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

E-mail : tomtam_0745@hotmail.com
โทร. 043-754410
โทรสาร. 043-754410-1
มือถือ. 08-9395-7060
นางสาวญาดา  สีหนาท
นักวิชาการฝึกอบรม 1

E-mail : yada_msu@hotmail.com
โทร. 043-754411
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-1729-8961
นางสาวณิชาภัทร จำเริญสาร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ 1

E-mail : msu.one2556@gmail.com
โทร. 086-3324821
โทรสาร. 043-970525
มือถือ.
08-6332-4821
นางสาวลภัสรดา  แสนสัมฤทธินันท์
หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ 2

E-mail : laphat_msu@hotmail.com
โทร. 043-754411
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-7217-9745