บุคคลากร

 

 

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการวิชาการ

 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

 

ผศ.ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง
ผู้รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-Mail :
โทร. 0-4375-4442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 0-4375-4441

มือถือ. -
 

 หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน    
  นางสาวนัยนา  ไพรวิจารย์
หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

E-mail : nai_mpk@hotmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754410
มือถือ. 08-6857-8367
  นางสาวประภาวรรณ  เสนาเพ็ง
นักวิชาการศึกษา

E-mail : prapawan0706@gmail.com
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441
มือถือ. 09-2986-0922
  นางสาววันเพ็ญ  วันชูเพลา
นักวิชาการศึกษา
E-mail : thai6354@gmail.com
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441
มือถือ. 08-1803-3750
  นายบุญเรือง ลาจำนงค์
พนักงานยานยนต์

E-mail : boonruang.2012@gmail.com
โทร. 043-754442 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754441
มือถือ. 08-3187-7797
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ
  นางสาววันทนา  ไชยกูล
หัวหน้าฝ่ายบัญชี การเงินและพัสดุ

E-mail : wchaiyakun@hotmail.com

โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-3349-9330
  นางสาวอรชุมา กองเงิน
นักวิชาการเงิน

E-mail : 
jib2524msu@gmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-1768-4439
  นายสราวุธ  ไชยดา
นักวิชาการพัสดุ

E-mail : toom_26_@hotmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-0186-9797
  นายธีรพัฒน์ เนาวสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างรายวัน)

E-mail : -
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. -
 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา    
  นางสาวเยาวลักษณ์  แถมศิริ
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

E-mail : luckymsu2013@gmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-1729-5736
  นางสาววริศรา นวสาร
พนักงานประสานงานโครงการ
E-mail : varissara.vn@gmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-3589-8754
 หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม    
  นางสาวสุพัตรา นอใส
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

E-mail : tomtam_0745@hotmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1216
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-9395-7060
 

นางสาวนันท์นิชา วณิชพงษ์ศิริ
นักวิชาการฝึกอบรม

E-mail : niicha_88@hotmail.com
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 08-7216-4889

 

นางสาวณาตยา ลาดกระโทก
นักวิชาการฝึกอบรม

E-mail : nartaya.l@msu.ac.th
โทร. 043-754410 , เบอร์ภายใน 1217
โทรสาร. 043-754411
มือถือ. 06-2545-6746