Knowledge Management
 

 

   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2562

 

   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562  
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2562
   การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2562
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ ประเด็นที่ 1 การเป็นหน่วยงานบริการวิชาการที่ดี ประจำปี 2563