โครงการประเมินความพึงพอใจ

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการและคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ประจําป   2560

 
 
สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝายวิจัยและพัฒนา สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท/โทรสาร 043-754410, 043-754411 โทร. 043-754442
 
 

    รายละเอียดของโครงการสามารถ ดาวน์โหลดได้แล้ว     


 
รายละเอียดโครงการ  ที่ 1
รายละเอียดโครงการ  ที่ 2