ประวัติความเป็นมา

 ข้อมูลสำนักบริการวิชาการ

ที่ตั้ง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคา
อาคารบริการกลางกลาง ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4442 , 0-4375-4410
โทรสาร : 0-4375-4411 , 0-4375-4441
โฮมเพจ : www.uniquestmsu.msu.ac.th
อีเมล์ : -
อักษรย่อ : -

   


 ประวัติ 

         ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยใช้ชื่อว่า“โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ”  และจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546  โดยใช้ชื่อว่า “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ” มีบุคลากรในสำนักเริ่มแรกจำนวน 4 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร  ชัยโรจน์กาญจนา  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ (25ตุลาคม 2544-ธันวาคม2551)นายวิวัฒน์ ศศิวรรณพงศ์ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยสำนัก บริการวิชาการ ( ธันวาคม 2551- กันยายน 2553) ปัจจุบัน ดร.ยุทธพล  ทวะชาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ(1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน) สำนักบริการวิชาการมีบุคลากรทั้งสิ้น 12 คน มีการบริหารงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการดำเนินงานสำนักฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

         สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนา  บุคลากร เพื่อตอบสนองการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่านมีทั้งรูปแบการฝึกอบรมระยะสั้น (1-3 วัน) และอบรม ระยะยาวซึ่งแต่ละโปรแกรมจะประกอบไปด้วยหลักสูตรหลายๆหลักสูตร โดยกระบวนการบริหารการฝึก อบรมของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่การค้นหาความต้องการและวัตถุ ประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการ จัดฝึกอบรมพร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลขององค์กรองค์กรท่านที่ได้รับเพื่อจะได้ นำมาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม กับองค์กรของท่านด้วยความยืดหยุ่นเป็ฯอย่างยิ่งประกอบกับการให้คำปรึกษาและ ข้อคิดเห็นในรูปแบบฝึกอบรมที่ ควรจะเป็นโดยท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้พัฒนาหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพเต็มที่ 
          สำนักบริการยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ท่านในการ บริการฝึกอบรมด้วย   ประสบการณ์ตรงในด้านนี้ ตั้งแต่การต้องการที่แท้จริง การออกแบบหลักสูตร หรือโปรแกรมการฝึกอบรม  การดำเนินงานฝึกอบรม และตอบคำถามที่ท่านมี ตลอดทุกเวลาด้วยความเต็มใจ ความยือหยุ่นในการปรับ  หลักสูตรหรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร ด้วยวิทยากรที่ปรึกษา และวิทยากรเครือข่ายของสำนักบริการวิชาการ  ที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เรามีอยู่แต่ละด้านอย่างครบถ้วน ทั้งยังมีความสามารถในการถ่ายทอด   แบบมืออาชีพ พี้อมจะดำเนินการฝึกอบรมสัมนาที่มีคุณภาพแก่องค์กรของท่านเป็นอย่างยิ่ง
         ในการฝึกอบรม สำนักงานบริการวิชาการ เน้นเป็นอย่างยื่งในการเป็น Training Service แบบครบวงจรด้วยการบริการ และการอำนวยความสะดวกแบบมืออาชีพ ตั้งแต่การดูแลสถานที่และห้องฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นที่องค์กรท่าน หรือทุกสถานที่ที่ทา่นสามมารถเลือกได้ ตลอดจรอุปกรณ์การฝึกอบรมสัมมนาที่มีให้อย่างครบถ้วน ด้วยการดูแลของเจ้าหน้าที่ปรจำศูนย์ฝึกอบรมที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในวันฝึกอบรมให้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยดี
         การบริการในทุกขั้นตอนของการติดต่อประสานงาน และดำเนินงาน เรามีเป้าหมายที่การให้ลูกค้าประทับใจในการบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการ ซึ้งพร้อมที่จะทำงานไปกับท่านอย่างใกล้ชิด
          หลังจากการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มีการประเมินผลการฝึกอบรม ตั้งแต่การประเมินความพึ่งพอใจจนถึงการประเมินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ ทั้งคนและต่อองค์กร

 วิสัยทัศน์ 2558-2561

         สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก

 พันธกิจ 2558-2561

         1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบุคลากรของสำนักฯ มหาวิทยาลัย : นิสิต คณาจารย์ บุคลากร
           2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัย ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้ไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล
         3. สร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการและมหาวิทยาลัย

 ภารกิจ และหน้าที่ของหน่วยงาน
           บริการของเราและให้คำปรึกษา
        1.การฝึกอบรมระยะสั้น
        2.ให้คำปรึกษาโครงการและการวิจัย
        3. การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านไอซีที

ยุทธศาสตร์

        1.พัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในระดับสากล 
        2.สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร 
        3.การบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
        4.พัฒนาระบบการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล บูรณาการเพื่อไปสู่การให้บริการวิชาการ
         5.พัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ