ประวัติความเป็นมา

 ข้อมูลสำนักบริการวิชาการ

ที่ตั้ง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคา
อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารกลางเก่า)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4442 , 0-4375-4410
โทรสาร : 0-4375-4411 , 0-4375-4441
โฮมเพจ : www.uniquestmsu.msu.ac.th
อีเมล์ : -
อักษรย่อ : -

   


 ประวัติ 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ”  และจัดตั้งอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546  โดย ใช้ชื่อว่า “สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ” มีบุคลากรในสำนักเริ่มแรกจำนวน 4 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร  ชัยโรจน์กาญจนา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (25 ตุลาคม 2544 – ธันวาคม 2551)  นายวิวัฒน์  ศศิวรรณพงศ์ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยสำนักบริการวิชาการ ( ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2553) ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2553 – 31 มกราคม 2561) ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง (1 กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน) สำนักบริการวิชาการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 12 คน สำนักบริการวิชาการมีการบริหารงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อเป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการดำเนินงานสำนักฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนา  บุคลากร เพื่อตอบสนองการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่านมีทั้งรูปแบการฝึกอบรมระยะสั้น (1-3 วัน) และอบรม ระยะยาวซึ่งแต่ละโปรแกรมจะประกอบไปด้วยหลักสูตรหลายๆหลักสูตร โดยกระบวนการบริหารการฝึก อบรมของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่การค้นหาความต้องการและวัตถุ ประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการ จัดฝึกอบรมพร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลขององค์กรองค์กรท่านที่ได้รับเพื่อจะได้ นำมาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสม กับองค์กรของท่านด้วยความยืดหยุ่นเป็ฯอย่างยิ่งประกอบกับการให้คำปรึกษาและ ข้อคิดเห็นในรูปแบบฝึกอบรมที่ ควรจะเป็นโดยท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้พัฒนาหลักสูตรให้มี ประสิทธิภาพเต็มที่ 
 สำนักบริการยินดีอย่างยิ่งที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ท่านในการ บริการฝึกอบรมด้วย ประสบการณ์ตรงในด้านนี้ ตั้งแต่การต้องการที่แท้จริง            การออกแบบหลักสูตร หรือโปรแกรมการฝึกอบรม  การดำเนินงานฝึกอบรม และตอบคำถามที่ท่านมี ตลอดทุกเวลาด้วยความเต็มใจ ความยือหยุ่นในการปรับ  หลักสูตรหรือโปรแกรมให้เข้ากับองค์กร ด้วยวิทยากรที่ปรึกษา และวิทยากรเครือข่ายของสำนักบริการวิชาการ  ที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เรามีอยู่แต่ละด้านอย่างครบถ้วน ทั้งยังมีความสามารถในการถ่ายทอดแบบมืออาชีพ เพี่อ จะดำเนินการฝึกอบรมสัมนาที่มีคุณภาพแก่องค์กรของท่านเป็นอย่างยิ่ง
ในการฝึกอบรม สำนักงานบริการวิชาการ เน้นเป็นอย่างยื่งในการเป็น Training Service แบบครบวงจรด้วยการบริการ และการอำนวยความสะดวกแบบมืออาชีพ ตั้งแต่การดูแลสถานที่และห้องฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นที่องค์กรท่าน หรือทุกสถานที่ที่ทา่นสามมารถเลือกได้ ตลอดจรอุปกรณ์การฝึกอบรมสัมมนาที่มีให้อย่างครบถ้วน ด้วยการดูแลของเจ้าหน้าที่ปรจำศูนย์ฝึกอบรมที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความ ช่วยเหลือในวันฝึกอบรมให้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยดี
การบริการในทุกขั้นตอนของการติดต่อประสานงาน และดำเนินงาน เรามีเป้าหมายที่การให้ลูกค้าประทับใจในการบริการ และได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจในการให้บริการ ซึ้งพร้อมที่จะทำงานไปกับท่านอย่างใกล้ชิดหลังจากการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มีการประเมินผลการฝึกอบรม ตั้งแต่การประเมินความพึ่งพอใจจนถึงการประเมินที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ ทั้งคนและต่อองค์กร

 

 ปรัชญา 
    กระจายความรู้สู่สังคม เสริมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

 วิสัยทัศน์ ปี 2561-2565
    เป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

 พันธกิจ ปี 2561-2565
     1. มุ่งสร้างบริการวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องและทันสมัยตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยบุคลากรและวิทยากรที่มีคุณภาพ
     2. เป็นองค์กรบริการวิชาการที่ดีที่สุด มุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม

 ปณิธาน
    สำนักบริการวิชาการ มุ่งการเผยแพร่ให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน เชื่อมประสานภูมิ ปัญญาสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการและพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริการวิชาการ

 ยุทธศาสตร์ ปี 2561-2565
     1. พัฒนาการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม บนฐานความต้องการของหน่วยงานภายในและองค์กรภายนอกในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
     2. พัฒนาองค์กรตามหลักบริการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ระบบสากล
     3. พัฒนาบุคลากร ใหม่ประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน