ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 [อ่าน : 1310 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 [อ่าน : 1773 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2562 [อ่าน : 1850 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 2597 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปร...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเรียนเชิญเข้าร่วม การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ... [อ่าน : 57 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 242 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 176 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันค... [อ่าน : 120 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิ...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุและการบริหารงานพัสดุของ อปท.ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด... [อ่าน : 315 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที...

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 3/2562 [อ่าน : 33 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที...

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 2/2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

งานบุญผเหวด เทศน์มหาชาติ 2562

งานบุญผเหวด เทศน์มหาชาติ 2562 วันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการส...

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการสัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 51 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่