ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 [อ่าน : 1034 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 [อ่าน : 412 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [อ่าน : 181 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษจิกายน - ธัันวาคม 2561 [อ่าน : 32 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิช...

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิช... [อ่าน : 33 ครั้ง]

หนังสือแจ้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการลาออก

หนังสือแจ้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการลาออก [อ่าน : 43 ครั้ง]

คำสั่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ

คำสั่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 33 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันค... [อ่าน : 19 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำแผนที่ภาษีฯ ขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานเพื่อรองรับ... [อ่าน : 25 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
บุคลากร สำนักบริการวิชาการ นิส...

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ นิสิต มมส. ร่วมรำถวายสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้ บุ... [อ่าน : 7 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยม...

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ร่วมประเพณีสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยม...

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ร่วมงานเฉลิมฉลองครบ50ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทย... [อ่าน : 11 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหว... [อ่าน : 51 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่