ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [อ่าน : 1039 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 [อ่าน : 517 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 [อ่าน : 118 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 [อ่าน : 21 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [อ่าน : 27 ครั้ง]

การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปร...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเรียนเชิญเข้าร่วม การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตราการในการควบคุมการใช้ไฟฟ้าของสำนักบริการวิช...

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตราการในการควบคุมการใช้ไฟฟ้าของสำนักบริการวิช... [อ่าน : 34 ครั้ง]

แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 35 ครั้ง]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2562

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2562 [อ่าน : 180 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณเทคนิคการเขียนหนังสือ... [อ่าน : 7 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขั้นตอนและขบวนการ การควบคุมพัสดุการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การต... [อ่าน : 5 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับ... [อ่าน : 2 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมิณประสิทธิภาพและผลส... [อ่าน : 2 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที...

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2563 [อ่าน : 7 ครั้ง]

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบหนังสือและ...

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า จ.เพชรบูรณ์(CSR) [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการทบทวนแผนดำเนินงานปี2562

โครงการทบทวนแผนดำเนินงานปี2562 [อ่าน : 21 ครั้ง]

รูปกิจกรรมการออกกำลังกายของบุค...

รูปกิจกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3-5 [อ่าน : 20 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่