ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 [อ่าน : 1701 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [อ่าน : 609 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษจิกายน - ธัันวาคม 2561 [อ่าน : 211 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 70 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดทำ โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดทำ โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ... [อ่าน : 15 ครั้ง]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิช...

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิช... [อ่าน : 62 ครั้ง]

หนังสือแจ้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการลาออก

หนังสือแจ้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการลาออก [อ่าน : 80 ครั้ง]

คำสั่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ

คำสั่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 55 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 1 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 1 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันค... [อ่าน : 1 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิ...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุและการบริหารงานพัสดุของ อปท.ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด... [อ่าน : 41 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมสรุปโครงการโครงการสัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยม...

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องโครงการบริการ และจัดฝึกอบรมสัมนา [อ่าน : 23 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จัดโครงการ สัมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ... [อ่าน : 31 ครั้ง]

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ นิส...

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ นิสิต มมส. ร่วมรำถวายสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้ บุ... [อ่าน : 27 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่