ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 [อ่าน : 1230 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561 [อ่าน : 427 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษจิกายน - ธัันวาคม 2561 [อ่าน : 132 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 [อ่าน : 26 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดทำ โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมจัดทำ โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ... [อ่าน : 4 ครั้ง]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิช...

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๔๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิช... [อ่าน : 52 ครั้ง]

หนังสือแจ้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการลาออก

หนังสือแจ้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการลาออก [อ่าน : 71 ครั้ง]

คำสั่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักบริการวิชาการ

คำสั่งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 47 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิ...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุและการบริหารงานพัสดุของ อปท.ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด... [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร การจัดทำบัญชีตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 28 [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันค... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การประกันค... [อ่าน : 13 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมสรุปโครงการโครงการสัมมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประ... [อ่าน : 20 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยม...

สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องโครงการบริการ และจัดฝึกอบรมสัมนา [อ่าน : 16 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จัดโครงการ สัมนาทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ... [อ่าน : 26 ครั้ง]

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ นิส...

บุคลากร สำนักบริการวิชาการ นิสิต มมส. ร่วมรำถวายสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้ บุ... [อ่าน : 19 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่