ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [อ่าน : 1643 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 [อ่าน : 1178 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 [อ่าน : 424 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 [อ่าน : 125 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
Application Form Thai Language Trainning Program 2020 Graduate School, Mahasarakham University

Application Form Thai Language Trainning Program 2020 Graduate School, Mahasarakham University [อ่าน : 72 ครั้ง]

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเ...

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเ... [อ่าน : 22 ครั้ง]

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม SAR รุ่นที่ 3 จังหวัด...

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม [อ่าน : 572 ครั้ง]

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [อ่าน : 47 ครั้ง]

การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปร...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเรียนเชิญเข้าร่วม การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ... [อ่าน : 42 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอ... [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทาง...

โครงการฝึกอบรม e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร" รุ่น 1 [อ่าน : 82 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณเทคนิคการเขียนหนังสือ... [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขั้นตอนและขบวนการ การควบคุมพัสดุการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การต... [อ่าน : 41 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มมส....

บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มมส. ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน งานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2563 [อ่าน : 8 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลิคภาพและศิล... [อ่าน : 11 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที...

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 4/2563 [อ่าน : 3 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ค...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่2/2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 11 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่